Share the love in any language 

SafariSuccess @SafariSuccess
ta'u mai ia te a'u se alofa e le faa-Samoa

Malo lava ia te oe, o le fa'aaliga tele o le a fiafia e maua. O oe o se tasi lava o tama ma ou tausi i le ata, ma ou fefa'ataua'i fo'i o ou filifiliga ma o ou a'iga. E mafai loa ona e mafai ona e aliali mai ia te oe lava auala mai le lagi, ma ou fa'afetai atu ia te oe fou lava mo le fa'aaliga mail le lei.
#samoa #1Vision #polynesian
04:52 PM - Jan 24, 2023
Only people mentioned by SafariSuccess in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from SafariSuccess , click on at the bottom under it